Požarne lastnosti proizvodov, iz katerih je zunanji ovoj stavbe, so pomembne tako zaradi širjenja požara med objekti kot zaradi širjenja požara po fasadi ene stavbe.

Izolacija fasadnega ovoja lastnikom stanovanjskih hiš, še bolj pa lastnikom stanovanj v blokih in stolpnicah prinaša nevarnost. Požar! Zato je treba pred izvedbo zelo dobro proučiti različne fasadne oziroma izolacijske sisteme ter gorljivost izolacijskih materialov in drugih komponent.

Mineralne volne so povsem negorljive in sodijo v razred A, zato lahko z njimi izoliramo tudi najvišje stavbe. S polistireni (EPS in XPS), ki imajo zaviralce ognja in so uvrščeni v razred E, pa lahko izoliramo stavbe, ki niso višje od 22 metrov.

Vsak material ima prednosti in pomanjkljivosti. Pomembno je predvsem, da je vgradnja pravilna. Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije potrjujejo, da se lahko požarna ogroženost zaradi izolacijskega materiala poveča.
V Sloveniji so najpogostejši izolacijski materiali različne mineralne volne in ekspandirani polistiren (EPS). Prvi material je praktično negorljiv in sodi v razred A, polistireni pa so zelo gorljivi, vendar zaviralci gorenja zelo zmanjšajo gorljivost. Tako so polistireni z zaviralci gorenja uvrščeni v razred E, ki še dovoljuje uporabo v gradbeništvu. Brez zaviralcev gorenja bi bili ti materiali uvrščeni v razred F, ki jih ni dovoljeno vgrajevati. Res pa je, da jih na slovenskem trgu ni mogoče zaslediti.

Da se požar ne širi po stavbi

Požarne lastnosti proizvodov, iz katerih je zunanji ovoj stavbe, so pomembne tako zaradi širjenja požara med objekti kot zaradi širjenja požara po fasadi ene stavbe. Da se požar iz objekta določen čas ne bo mogel razširiti na sosednje objekte, je treba načrtovati ustrezno požarno zaščito fasade in strehe. Poleg tega mora biti stavba od sosednje parcele odmaknjena za najmanj toliko, da je ta zahteva izpolnjena.
Zunanji ovoj stavbe (stene in streha stavbe) mora biti projektiran in zgrajen tako, da se zaradi toplotnega sevanja ali gorenja požar v določenem času ne more prenesti po zunanji steni ali strehi. Ogenj in toplota se iz prostora širita skozi odprtine na prosto predvsem navzgor. Plamen navadno zajame gorljivo fasado nad odprtino, zato je smiselno predpisati ukrepe predvsem za del fasade nad odprtinami. Če se bo požar brez ovir širil prek fasade, obstaja velika verjetnost, da se bo razširil tudi v zgornja nadstropja.

Raziskav ni, zato ni podatkov

Pri sanaciji fasadnega ovoja večstanovanjskih stavb praviloma ne bi smelo biti težav, saj tovrstne investicije nadzorujejo upravniki. Več pomanjkljivosti bi lahko pričakovali pri sanaciji fasad individualnih hiš, saj se teh investicij lotijo lastniki sami.
Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije pravijo, da omenjene trditve ne morejo niti potrditi niti zavreči. V Sloveniji niso na tem področju opravili nobenih raziskav, prav tako je to področje skoraj povsem neraziskano po vsej Evropi. Poleg tega ni razvita nobena kredibilna metoda, po kateri bi lahko ocenili požarno varnost fasade.
To področje bi bilo lahko zelo zanimivo za zavarovalnice, ki bi lahko na podlagi raziskav vzpostavile različno vrednotenje požarne ogroženosti glede na način gradnje. Zavarovalnice namreč vplačujejo tudi v požarni sklad, zato bi lahko imele večji nadzor nad porabo sredstev sklada. Vendar na zavodu opozarjajo na interes občutnega povečanja pasivne požarne varnosti, vsaj dokler bo dovolj dobička iz požarnih zavarovanj. »V Sloveniji imamo visoko raven požarne varnosti, zato je občasen požar celo zaželen. Če jih ne bi bilo, bi se tudi število požarnih zavarovanj zmanjšalo,« so nam še odgovorili z Zavoda za gradbeništvo Slovenije.

Nevarnost ognja tudi med samo sanacijo

Drugače na zavodu predvidevajo, da upravnik pri obnovi večstanovanjske stavbe praviloma imenuje nadzornika, ni pa nujno. Prav tako ni nujno, da lastniki stanovanj v takšnih stavbah varnost postavijo pred končno ceno, tudi zlorabe med samo izvedbo niso izključene. Pri stanovanjskih hišah so te investicije prepuščene lastniku, ki se je lahko loti pravilno ali na podlagi merila najnižjega stroška. Tako ne poznajo primera, v katerem bi gorljiva fasada vplivala na potek požara v enostanovanjski hiši.
Tveganje za nastanek požara se poveča tudi med samo sanacijo objekta, med katero stanovalci v stavbi normalno prebivajo. Največje tveganje nastane ob polaganju polistirenskih plošč na obstoječo površino, saj se ogenj precej hitreje širi po površini brez ometa in zaključnega sloja. Požarno ogroženost povečujejo različna dela, saj se ob sanacijah kar precej vari, reže, iskre pa lahko hitro zanetijo požar. Ob sami stavbi je veliko odpadnega gorljivega materiala, tveganja pa lahko še dodatno povečajo folije, ki ščitijo gradbeni oder.

Izhodišča za zahtevane protipožarne lastnosti fasadnih materialov

  • Koliko je v stavbi oseb, ki se ne morejo same evakuirati (bolnišnice, zapori)
  • Koliko uporabnikov je v stavbi
  • Možnost gašenja požara z zunanje strani stavbe
  • Kdo poleg uporabnikov varuje stavbo
  • Požarna obremenitev v stavbi
  • Morebitna uporaba nevarnih kemikalij v stavbi
Vir: Finance
Zavarujemo stanovanjske bloke in poslovne stavbe z najboljšimi produkti avstrijske zavarovalnice Wiener Städtische.
Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:
041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com

Za nujne primere: 041 636 295