Zavarovanje stanovanjskih premičnin (stanovanjsko zavarovanje)

Vsako premoženje je izpostavljeno mnogim nevarnostim in tveganjem, lastnik pa bo izgubo težko nadomestil. Zato lahko prenese tveganje z določenim plačilom na zavarovalnico.


Stanovanjsko zavarovanje je eno najpogostejših zavarovanj. Zavarovalnice ga ponujajo fizičnim osebam kot lastnikom ali najemnikom stanovanjskih premičnin.

Obseg kritja zavarovanja stanovanjskih premičnin

Obseg kritja pri zavarovanju stanovanjskih premičnin določajo:

 • predmet zavarovanja,
 • nevarnosti pred katerimi se lahko predmet zavaruje,
 • omejitve kritja,
 • kjer se zavarovalne stvari nahajajo (zavarovalni kraj).

Običajno se vsa kritja v okviru stanovanjskega zavarovanja zavarujejo na prvi riziko, kar pomeni, da se pri obračunavanju zavarovalnine podzavarovanje ne upošteva.

Zavarovanje stanovanjskih premičnin
Stanovanjske premičnine so lahko zavarovane na novo ali na dejansko vrednost, odvisno od pogojev posamezne zavarovalnice.

Brošura: Zavarovanje doma

Zavarovanje doma

Preberite si vodnik Zveze potrošnikov Slovenije o zavarovanju vašega doma.
Vir: ZPS

Predmet zavarovanja

Pri zavarovanju stanovanjskih premičnin so predmet zavarovanja:

 • stanovanjski predmeti v stanovanjih in hišah, ki so last zavarovanca in članov njegovega gospodinjstva ter stvari, ki jih uporabljajo na osnovi stanovanjske ali druge pravice, kakor tudi stanovanjski predmeti v stanovanjih in hišah, ki niso stalno naseljena,
 • stanovanjski predmeti, shranjeni na podstrešju v kleti, lopi, garaži ali na terasi,
 • stvari, ki služijo za opremo stanovanja, osebno uporabo in potrošnjo,
 • gotovina, vrednostni papirji, umetniški predmeti, dragocenosti in zbirke (filatelistične, numizmatične in podobno).

S posebnim dogovorom in plačilom dodatne premije se lahko zavarujejo tudi nekateri deli stanovanja, kot na primer:

 • oplesk, poslikave, tapete ter razne zidne, stropne in talne obloge v stanovanju ali na podstrešju, v kleti, lopi, garaži ali na terasi,
 • stekla v oknih in vratih stanovanja, podstrešja, kleti, lope in garaži ter steklene stene in pregrade.

Zavarovalne nevarnosti

V okviru stanovanjskega zavarovanja je v zavarovalno kritje običajno zajeto poškodovanje ali uničenje predmetov zavarovanja zaradi naslednjih nevarnosti:

 • požara,
 • strele,
 • eksplozije,
 • viharja,
 • toče,
 • padca zračnega plovila,
 • manifestacije,
 • demonstracije,
 • poplave,
 • razbitje stekla,
 • visoke in talne vode,
 • izlitje vode,
 • zemeljskega plazu,
 • odtrganja zemljišča,
 • snežnega plazu,
 • teže snega,
 • vlomske tatvine in ropa, ter poskusa teh dejanj in
 • odgovornost – pazljivost pri zavarovalni vsoti.

Zavarovalnice nudijo različno sestavljene pakete stanovanjskih zavarovanj.

Zavarovanje asistence

Asistenca ponuja učinkovito posredovanje pri okvarah in težavah v stanovanju in stanovanjskih hišah. Vse kar morate storite je, da zavrtite brezplačno servisno številko zavarovalnice.

Kritje

Informacije, organizacijo in kritje stroškov za:

 • obrtnike ali delavce za sanacijo po zavarovalnem škodnem dogodku (mizarji ali ključavničarji po poskusu ali izvršitvi vlomne tatvine, steklarji za nujno popravilo oken, vodovodarji za nujno potrebno popravilo pri izlitju vode …,
 • varnostno službo,
 • odklepanje vrat,
 • povratek v sili iz tujine (po vsem svetu).
 • za nujno potrebno predčasno vrnitev zavarovanca, njegovega zakonskega partnerja oz. izvenzakonskega partnerja, ki potuje z njim in mladoletnih otrok, ki potujejo z njim in z njim živijo v skupnem gospodinjstvu, z dopusta v tujini,
 • za potovanje otrok (do dopolnitve 16 leta starost) do skrbnika znotraj Slovenije po zavarovalni škodi zaradi požara, viharja ali izliva vode.

Informacija in na željo pomoč pri organizaciji:

 • blokade kreditne kartice v primeru izgub e le-te (po vsem svetu),
 • ponovne pridobitve dokumentov (po vsem svetu),
 • prevoza za izpraznitev stanovanja ali za preselitve,
 • iskanje nadomestnega stanovanja oz. hotelske namestitve,
 • storitve v gospodinjstvu, kot na primer:
  • pomoč v gospodinjstvu,
  • preskrba s hrano,
  • čiščenje stanovanja,
  • urejanje neodložljivih zadev na uradih in
  • varstva otrok v primeru bolezni ali odsotnosti zaradi poklica,
  • veterinarjev in hotelov za živali v primeru težav z domačpimi živalimi.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZASEBNIKA

SPLOŠNO O ODŠKODNINSKEM PRAVU

Temelj odškodninskega prava predstavlja načelo neminem laedere – načelo prepovedi povzročanja škode, ki ga uzakonja osrednji pravni vir slovenskega odškodninskega prava,tj. Obligacijski zakonik (OZ).

Bistvo odškodninske odgovornosti je v obveznosti posamezne osebe, da mora poravnati škodo, za katero je odgovorna. Odškodninska odgovornost bo nastala, če lahko povzročitelju pripišemo povzročitev škode.

BISTVO ZAVAROVANJA ODGOVORNOSTI

Zavarovanje odgovornosti kot premoženjsko zavarovanje

Pri tovrstnem zavarovanju odgovarja zavarovalnica za škodo, nastalo z zavarovalnim primerom, le, če je zavarovanec za škodo odgovoren in če oškodovanec zahteva odškodnino, pri čemer zavarovalnica trpi v mejah zavarovalne vsote tudi stroške morebitnega spora o zavarovalčevi odgovornosti.

Oškodovanec ima v skladu z Obligacijskem zakonikom možnost neposredne tožbe (actio directa – 965. člen OZ) kar pomeni, da lahko zahteva neposredno od zavarovalnice povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi dogodka, za katerega odgovarja zavarovanec, toda največ do zneska njene obveznosti.

V zvezi z zapisanim pa je potrebno poudariti, da oškodovanec lahko postavlja zahtevke zoper zavarovalnico zgolj v okvirih zavarovalne pogodbe, ki se nanaša na zavarovanca kot osebo, ki odškodninsko odgovarja. Navedeno pomeni, da če se zoper zavarovanca uveljavlja odškodninski zahtevek, ki je iz zavarovalnega kritja po sklenjeni zavarovalni pogodbi izključen, slednji ni predmet obravnave s strani zavarovalnice. S takim zahtevkom se mora zavarovanec spopasti sam, saj so z vidika zavarovalne pogodbe relevantni samo tisti odškodninski zahtevki, ki so zajeti z zavarovalnim kritjem.

Bistvo zavarovanja odgovornosti

Bistvo zavarovanja odgovornosti je torej v zaščiti zavarovanca pred odškodninskimi zahtevki.

Zaščita pri zavarovanjih odgovornosti je lahko različna – v primeru uveljavljanja odškodninskega zahtevka, ki je z vidika odškodninskega prava utemeljen, da bo zaščita zavarovanca ekonomske narave, ko bo zavarovalnica (po ugotovitvi obstoja odškodninske odgovornosti zavarovanca) tak zahtevek v okviru sklenjene zavarovalne pogodbe dejansko poplačala tretji osebi namesto zavarovanca. Če pa se bo zoper zavarovanca uveljavljal odškodninski zahtevek, ki bo z vidika odškodninskega prava neutemeljen, bo zavarovalnica zavarovancu nudila zaščito pravne narave, s tem ko bo svojega zavarovanca pred takim zahtevkom branila, po potrebi tudi sodno.

Dajatev zavarovalnice pri zavarovanju odgovornosti

Obligacijski zakonik opredeljuje zavarovalno pogodbo kot pogodbo, s katero se zavarovalec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo ali prispevek, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, če se zgodi dogodek, ki pomeni zavarovalni primer, izplačala zavarovancu ali nekomu tretjemu zavarovalnino ali odškodnino ali storila kaj drugega.

V praksi se pogosto napačno interpretira bistvo odgovornostnega zavarovanja kot poplačevanje odškodninskih zahtevkov tretje osebe – navedeno ni ustrezno, saj ni zavarovana škoda oškodovanca temveč je zavarovana odgovornost zavarovanca (tudi dajatev zavarovalnice je od tega odvisna)

Iz do sedajnavedenega torej izhaja, da zavarovalnica pri zavarovanjih odgovornosti poplača tretji osebi škodo samo v primeru, ko so podane vse naslednje predpostavke:

 1. če je podano zavarovalno kritje (odškodninski zahtevek, ki se uveljavlja od zavarovanca, je zajet z zavarovalno pogodbo – ni izključen iz zavarovalnega kritja);
 2. če je podana odškodninska odgovornost zavarovanca ( v skladu s pravili odškodninskega prava mora biti podana odgovornost zavarovanca. kar pomeni, da bi to škodo moral zavarovanec na podlagi svoje odškodninske obveznosti poplačati tretji osebi tudi v primeru, če zavarovalna pogodba za zavarovanje njegove odgovornosti sploh ne bi bila sklenjena);
 3. če je podan zahtevek tretje osebe (oškodovanec mora poplačilo utrpljene škode dejansko zahtevati).

Ne pozabite nas kontaktirati!

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com