Kdo je pomagal reševati problem?

Gospodu K. je delodajalec brez odpovednega roka in neupravičeno odpovedal delovno razmerje. Po pomoč se je obrnil na odvetnika, kjer sta skupaj pregledala njegovo pogodbo o zaposlitvi ter obstoječo zakonodajo. Ugotovila sta, da mu je delodajalec neupravičeno in protizakonito odpovedal delovno razmerje, poleg tega pa je upravičen v primeru izsiljene odpovedi pogodbe na podlagi pogodbe o zaposlitvi zahtevati odškodnino v višini 12 njegovih bruto plač.

Odvetnik je v njegovem imenu vložil tožbo pri Delovnem sodišču zoper delodajalca. Sodišče je delodajalcu, sedaj toženi stranki vročilo tožbo v odgovor z opozorilom, da bo tožbenemu zahtevku ugodilo, če tožena stranka v roku 30 dni nanjo ne bo odgovorila. Tožena stranka ni odgovorila v roku za odgovor na tožbo.

Ker je bila tožba pravilno vročena toženi stranki v odgovor, ker tožena stranka ni odgovorila na tožbo in ker dejstva, na katera gospod K. opira tožbeni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil, je sodišče ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji za izdajo zamudne sodbe.

Skladno s pravno fikcijo, ki jo izpostavi tožena stranka, ko ne odgovori na navedbe v tožbi, štejejo dejstva, ki jih tožeča stranka – gospod K., navaja v tožbi, za resnična.

Sodišče je razsodilo, da je delodajalec dolžan vzeti gospoda K. nazaj v delovno razmerje, mu izplačati v tožbenem zahtevku postavljeno odškodnino ter mu od dneva odpovedi dalje plačati plačo in prispevke za socialno varnost, vse skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Ker delodajalec ni uspel v pravdi, mora gospodu K. povrniti njegove pravdne stroške v višini 690,00 EUR.

Ko je postala sodba pravnomočna in ker gospodu K. delodajalec v roku, ki ga je postavilo sodišče, ni ničesar plačal, (torej niti pravdnih stroškov), je odvetnik izstavil račun za opravljene storitve gospodu K..

Ker pa ima gospod K. sklenjeno zavarovanje pravne zaščite in ker mu je zavarovalnica ARAG d.d. ob začetku postopka podala izjavo o obstoju zavarovalnega kritja (iz naslova pravne zaščite na področju delovnega prava), je račun za pravdne stroške krila zavarovalnica.

Ker delodajalec gospodu K. ni ničesar plačal, sta se gospod K. in odvetnik odločila, da vložita pri pristojnem sodišču predlog za izvršbo. Zavarovalnica ARAG d.d. je podala izjavo o obstoju zavarovalnega varstva tudi za izvršilni postopek.

POMAGALA je ARAG zavarovalnica za pravno zaščito.

Tudi vi ste v službi, zaščitite svojo denarnico!

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:
041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com

Za nujne primere: 041 636 295