Premoženjska zavarovanja in njihov smisel

Narava pogosto pokaže tudi svojo rušilno in uničujočo moč. Na ta način nastajajo v družbi premoženjske škode, s čimer se poslabšajo ekonomske možnosti za človekovo življenje.

Človek se zato poskuša zaščititi pred nevarnostmi, ki mu pretijo, vendar kljub temu ne more preprečiti vse škode. Nastanek nekaterih škod bo ostal kljub vsemu vedno zunaj vpliva posameznika.

Ekonomske posledice takšnih rušenj in nesreč uspešno opravljamo z zavarovanjem.

Premoženjsko zavarovanje je institut, ki daje nadomestilo za škodo, nastalo v gospodarstvu in pri posamezniku, zaradi rušilnega delovanja naravnih sil in nesrečnih primerov.

Zavarovanje torej omogoča obnovo uničenega ali poškodovanega premoženja.

Za ogled predstavitve si prenesite sledeči datoteko:
Predstavitvena brošura zavarovanja hiš
PDF dokument / 1 MB

Nevarnosti

Nevarnost, kar v zavarovalniškem izrazoslovju najpogosteje imenujemo riziko (uporablja se tudi izraz gospodarska nevarnost), pomeni možnost nastopa gospodarsko škodljivega dogodka, ki povzroči obveznost zavarovalnice za izplačilo zavarovalnine.

Da bi lahko dogodek označili za gospodarsko škodljiv in bi ga bilo moč zavarovati, moramo imeti naslednje značilnosti:

  • nastop dogodka mora biti mogoč,
  • povzročiti mora gospodarsko škodo,
  • da bi se izognili špekulacijam, mora biti negotov, nepričakovan in neodvisne od zavarovančeve volje,
  • biti mora razpršen v času in prostoru, da zavarovanje lahko omogoča izravnavanje nevarnosti,
  • dogodek mora biti ponovljiv v določenem obdobju – ne sme biti osamljen,
  • dogodek mora biti po zakonu dopusten.
Premoženjska škoda
Premoženjska škoda
Premoženjska škoda
Premoženjska škoda
Premoženjska škoda
Premoženjska škoda

Premija

Premija je denarni znesek, ki ga zavarovanec plača zavarovalnici za prevzeti riziko. Višina premije se določa s pomočjo statističnega preučevanja in matematičnih izračunov o verjetnosti in pogostnosti škod.

Tako določeni premiji pravimo tudi tehnična ali neto premija, ta pa z dodatki za režijske stroške zavarovalnice (stroškovni del) davke, takse in druge dajatve zavarovalnice tvorijo premijo, ki jo plača zavarovanec na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe.

Vsebina obveznosti zavarovalnice

Obveznost zavarovalnice se po vsebini nanaša na obseg kritja – predmete in nevarnosti, ki so zavarovani z zavarovalno pogodbo.

Postopku določanja vsebine obveznosti pravimo tudi *določitev temelja škode* Kadar poškodovana stvar po veljavnih zavarovalnih pogojih ni predmet zavarovanja (pogoji za zavarovanje stanovanjskih hiš na primer ne vključujejo vozil, plovil in letal), pravimo da ne obstaja temelj za izplačilo odškodnine.

Enako stališče zavzame zavarovalnica tudi v primeru, ko je poškodbo stvari povzročila katera od nezavarovanih nevarnosti.

Kot primer zavrnitve plačila zavarovalnine navajamo škodo na stanovanjskem objektu zaradi poplave, če ta riziko v polici ni bil posebej dogovorjen.

Višina obveznosti zavarovalnice

Pri premoženjskih zavarovanjih velja pravilo nadomestitve dejanske škode, ki jo je zavarovanec utrpel v škodnem dogodku. Na višini obveznosti zavarovalnice vpliva naslednje prvine:

  • dejanska škoda,
  • zavarovalna vsota,
  • zavarovalna vrednost (amortizacija),
  • vrednost rešenih delov in franšiza.

Ne pozabite nas kontaktirati!

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com