Dinamični in vznemirljivi svet naložb je poln izrazov, ki so vam lahko na začetku investiranja tuji. Ne skrbite, osnove lahko osvojite hitro! Spodaj poiščite izraz, za katerega želite razlago. Če iskanega izraza ne najdete, pa nas kontaktirajte in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


 • A

  Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP)

  Neodvisna organizacija, katere naloga je opravljanje nadzora ter izvrševanje drugih nalog in pristojnosti, z namenom ustvariti pogoje za učinkovito delovanje trgov vrednostnih papirjev in zaupanje vlagateljev vanje.

  Aktivno naročilo

  Naročilo, ki bo izvršeno takoj, ko bodo to dovoljevale tržne razmere.

  Analize

  Študije in analize preteklih vrednosti z namenom predvidevanja bodočih gibanj instrumenta.

  Arbitraža

  Pojav, do katerega pride, če so tečaji istega vrednostnega papirja na različnih trgih različni. Ta tečajna razlika povzroči proces nakupa tega vrednostnega papirja tam, kjer je cena nižja in prodajo tam, kjer je cena višja.

 • B

  Benchmark

  Označuje merilo uspešnosti. Npr. indeks SBI 20 je benchmark za vzajemne sklade, ki vlagajo v slovenske delnice.

  Bikovski trg

  Trg, kjer obstaja trend dviganja tečajev.

  Blue chip

  Delnice večjih in že uveljavljenih podjetij, ki kotirajo na svetovnih borznih trgih. Izdajatelj tega vrednostnega papirja je znan po visoki kreditni sposobnosti in velikem potencialu prihodnje rasti podjetja.

  Borza

  Organiziran trg , kjer poteka ponudba in povpraševanje po vrednostnih papirjih in kjer se trguje po vnaprej določenih pravilih. Borza pri prodaji in nakupu neposredno ne sodeluje, ampak predstavlja samo kraj, kjer borzni posredniki sklepajo posle, sama pa te posle nadzoruje. Na borzi se lahko trguje samo z vrednostnimi papirji, ki so na borzo uvrščeni, le-te pa morajo za uvrstitev na borzo izpolnjevati določene zahteve. Prav tako pa z vrednostnimi papirji lahko trgujejo samo pooblaščeni borzni posredniki. Borza zagotavlja transparentnost delovanja tako, da dnevno objavlja tečaje in druge podatke o posameznih vrednostnih papirjih, ki tam kotirajo.

  Borza

  Trg, na katerem se trguje z vrednostnimi papirji, opcijami, STP-ji in surovinami.

  Borzni indeks

  Tehtano povprečje tečajev določenih vrednostnih papirjev, ki kaže na gibanje tečajev določenega trga vrednostnih papirjev v celoti. Borzni indeks je pokazatelj gibanja trenda na trgu. Slovenski indeksi so trije: SBI 20 (delniški indeks borzne kotacije, ki obsega 15 družb), PIX (delniški indeks investicijskih družb) in BIO (obvezniški indeks borzne kotacije in prostega trga Ljubljanske borze).

  Borzni posli

  Posli, ki se sklepajo na borzi in obsegajo nakupe in prodaje vrednostnih papirjev, deviz ali blaga.

  Borzni posrednik

  Oseba, ki se ukvarja z borznim posredovanjem in trgovanjem. Njegove osnovne naloge so izpolnjevanje naročila strank, gospodarjenje z denarjem strank in svetovanje v zvezi s trgovanjem z vrednostnimi papirji. Borzni posrednik predstavlja osnovni stik stranke z borznim članom, saj preko borze trguje (kupuje in prodaja) z vrednostnimi papirji za račun strank. Borzni posrednik za opravljanje svojega dela potrebuje licenco.

  Borzno naročilo

  Naročilo stranke borznemu posredniku, da naj proda ali kupi določen vrednostni papir. Borznih naročil je lahko več vrst: tržno ali odprto naročilo, limitirano naročilo, stop naročilo, naročilo z upoštevanjem tečaja ob otvoritvi oz. zaključku, zbirni nalog, premikajoče stop naročilo in zakrito naročilo.

  Borzno posredniška hiša

  Pravna oseba, ki je pri borzi registrirana za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji.

 • C

  Cena zamenjave

  Pri trgovanju s terminskimi pogodbami gre za prilagoditev cene za določeno obdobje. Cena je lahko prilagojena navzgor ali navzdol in je funkcija razlik v obrestnih merah med dvema valutama.

  CFD

  “Pogodba za razliko (Contract For Difference – CFD) je instrument, izveden iz delnic. Cena CFD-jev se obnaša natanko tako kot osnovna delnica. Trgovanje s CFD-ji ponuja veliko prednosti pred trgovanjem neposredno z delnicami, kot so trgovanje s kritjem in takojšnje trgovanje, saj ni potrebno čakati na izvršitev naročila na borzi.”

 • Č

  Če storjeno

  Kombinacije naročil Če storjeno povezujejo tržna naročila tako, da je podrejeno naročilo oddano le, ko se ob primernih tržnih pogojih izvrši primarno.

 • D

  Datum dospelosti

  Za standardizirano terminsko pogodbo je to datum, ko se mora izvršiti dostava osnovnega sredstva. Pri špekulativnem vlaganju v STP-je mora biti pozicija zaprta pred ali na ta dan.

  Datum vrednotenja

  Datum, ko se bo na vašem računu zgodila poravnava sredstev za izvršen posel.

  Delnica

  Lastniški vrednostni papir, ki daje lastniku pravico do pripadajočega deleža v podjetju in posledično tudi ostale določene pravice. Podjetje lahko izda dve vrsti delnic; navadne ali prednostne. Prednostne delnice v večini primerov nimajo glasovalne pravice, s čimer se tudi zmanjšajo možnosti rasti njihovih tečajev, lastniki navadnih delnic pa so zadnji v vrsti v primeru poplačila terjatev iz stečajne mase.

  Delničar

  Lastnik delnice oz. večjega števila delnic. Imetniku delnice pripadajo glede na razred delnice določene pravice.

  Delniška družba

  Oblika gospodarske kapitalske družbe, ki ima osnovni kapital razdeljen na delnice, katerih lastništvo je običajno hitro in enostavno prenosljivo. Za svoje obveznosti družba odgovarja s celotnim premoženjem, delničarji pa za obveznosti družbe neposredno ne odgovarjajo. Ločimo zaprte ali odprte delniške družbe.

  Delniška knjiga

  Delniški register ali knjiga delniških družb, v kateri se vodijo imenske delnice glede na ime in prebivališče delničarja.

  Delovni prostor

  Poleg različnih pogledov si lahko v TradePortu shranite tudi poljubno število delovnih prostorov. Delovni prostori vključujejo celotno ureditev TradePorta: poglede, postavitve modulov in nastavitve modulov ter so shranjeni kot posebne datoteke (končnica .wsp).

  Derivativi

  Izveden finančni instrument, katerega vrednost je odvisna od vrednosti drugega vrednostnega papirja. Med izvedene vrednostne papirje spadajo zlasti opcije, prednostne pravice in nakupni boni.

  Diskont

  Pri vrednostnih papirjih pomeni razliko med njihovo nominalno vrednostjo in njihovo nižjo tržno vrednostjo, kar je običajno pri dolžniških vrednostnih papirjih in se običajno izraža v odstotkih od nominalne vrednosti.

  Diskontni faktor

  Pri dani diskontni stopnji in ob danem prihodnjem časovnem trenutku pove, kolikšna je sedanja vrednost ene denarne enote.

  Dividenda

  Del dobička delniške družbe, ki se izplača delničarjem. Višino dividend enkrat na leto določi skupščina delničarjev na predlog uprave in nadzornega sveta. Možno pa je tudi izplačilo dividend za nazaj. Izplačilo dividend je možno v denarju ali v obliki dodelitve novih delnic podjetja.

  Dnevnik aktivnosti

  Pregled vseh vaših aktivnosti v TradePortu. Dnevnik aktivnosti vključuje podrobnosti o poslih, naročilih, zahtevah za aktualne cene, pogovorih, ponovnih nastavitvah računa za simulacijsko verzijo in sistemska sporočila.

  Dnevnik pogovorov

  Seznam vseh pogorov med vami in upravljalcem vašega računa v modulu Pogovor v TradePortu. Dnevnik pogovorov vsebuje celotne pogovore in oznako, kdaj se je zgodil.

  Dnevnik trgovanja

  Seznam vseh trgovalnih aktivnosti v modulih za trgovanje in modulu Odprta naročila.

  Dnevno naročilo

  Naročilo, ki je veljavno do konca dneva. Če do takrat ni bilo izvršeno, je preklicano. Za valutne trge je konec dneva ob 22:00 GMT. Za CFD-je in delnice je konec dneva takrat, ko se zapre borza, na kateri se s to delnico trguje.

  Dobiček na delnico (EPS)

  Znesek čistega dobička, ki odpade na posamezno delnico. Izračunamo ga kot količnik med čistim dobičkom podjetja (po morebitnih dividendah na prednostne delnice) in številom izdanih navadnih delnic.

  Dolgoročni vrednostni papirji

  Vrednostni papirji, pri katerih se pravice iz njih uresničujejo več kot eno leto. Sem običajno štejemo obveznice in delnice.

  Dolžniški vrednostni papir

  Vrsta vrednostnega papirja, pri katerem lahko imetnik tega papirja (upnik) od izdajatelja (dolžnika) zahteva vračilo osnovne glavnice in pripadajoče obresti ob njihovi dospelosti.

  Donos

  Povečanje vrednosti cene delnice podjetja in vrednost dividend na delnico, ki jih je podjetje izplačalo za enoletno obdobje.

  Donosnost

  V odstotkih izražen donos na vložena sredstva.

  Donosnost do dospetja

  Povprečna letna donosnost dolgoročne naložbe, ki jo imetnik doseže, če jo obdrži do odpoklica.

  Dospelost

  Čas od izdaje dolžniškega vrednostnega papirja do dne, ko postane obveznost izterljiva in se lahko zahteva njena izpolnitev, npr. izplačilo obresti ob dospelosti posameznih kuponov (obveznice) oz. izplačilo glavnice na koncu odplačilnega obdobja.

  Dow Jones

  Ameriški delniški indeks, ki ga od leta 1897 dalje objavlja borzni časopis založbe Dow Jones za trideset najpomembnejših delnic na newyorški borzi.

  Dražba

  Javno licitiranje cen oz. tečajev določenega blaga ali vrednostnih papirjev.

  Drseče sredine

  Preprost grafični indikator, ki prikazuje cene instrumenta v določenem časovnem obdobju (na primer, za deset časovnih obdobij grafa). Drseče sredine so dostopne v modulih Graf. Indikator drsečih sredin se včasih uporablja za sprejemanje nakupnih ali prodajnih odločitev glede na to, ali je cena instrumenta višja ali nižja od drseče sredine.

  Državne obveznice

  Obveznice, ki jih izda država.

  DZU (družba za upravljanje)

  Gospodarska družba, ki se ustanovi izključno z namenom ustanavljanja in upravljanja investicijskih skladov. Premoženje sklada je ločeno od premoženja družbe. Krovni sklad se oblikuje in upravlja izključno v korist varčevalcev (lastnikov) krovnega sklada.

 • E

  Emerging markets

  Razvijajoči se trgi, katerih značilnost je hitra gospodarska rast, vendar pa po stopnji razvitosti ti trgi še ne dosegajo stopenj razvitih držav.

  Enote investicijskega sklada

  Vlaganja v investicijski sklad so izražena v obliki točk ali delnic sklada. Cena enote sklada se spreminja glede na donosnost sklada. Glavna prednost skladov, ki delujejo na osnovi točk je, da je vlagateljem lažje upravljati s svojo naložbo in izračunavati dobiček ali izgubo.

  Enotni tečaj

  Način določanja tečaja posameznega vrednostnega papirja, pri katerem se vsa naročila, upoštevana pri izračunu, opravijo po enakem – enotnem tečaju (fiksingu).

  EPS

  Dobiček na delnico. Razmerje med letnim dobičkom podjetja in številom delnic. Če je podjetje v enem letu zaslužilo 10 milijonov USD in je imelo v obtoku 10 milijonov delnic, je njegov EPS 1 USD.

  ETF (exchange traded fund)

  ETF so indeksni vzajemni skladi, ki so nastali v ZDA in katerih premoženje je naloženo v “košarico” vrednostnih papirjev družb določenega indeksa, ki kotirajo na borzi. Z nizkimi stroški upravljanja in ob zanesljivem sledenju indeksa so ETF-i dolgoročno relativno donosna in stroškovno učinkovita naložba. Z nakupom ene same delnice vlagatelji razpršijo svoje premoženje na večje število delnic in s tem zmanjšajo tveganje.

  Expense ratio

  Odstotek od povprečne čiste vrednosti sredstev, ki je namenjeno za kritje stroškov delovanja sklada. V ta znesek so zajeti operativni stroški in upravljalska provizija.

 • F

  Fibonacci

  Fibonaccijeva pahljača in pasovi so sestavljeni iz treh črt na grafu, ki so osnovane na Fibonaccijevem zaporedju številk. Nekateri vlagatelji menijo, da lahko s pomočjo te študije ugotovijo, kako si sledijo tržna obdobja odpora in podpore.

  Financiranje CFD-jev

  Strošek financiranja lastništva CFD-jev ali dobiček na lastništvo. Ker so CFD-ji izvedeni produkti, ki se trgujejo s kritjem, si morate dejansko denar za njihov nakup sposoditi. K temu pripadajo obresti glede na pripadajočo obrestno mero, ki jih morate plačati. Podobno ste upravičeni do prihodka obresti, če ste CFD prodali na kratko. Obresti za CFD-je se prištevajo ali odštevajo za vsak dan lastništva CFD-jev.

  Finančni instrumenti

  Različna potrdila, certifikati, pogodbe, ipd., ki so izdani na podlagi dogovorjenih finančnih obveznosti udeležencev na finančnem trgu. Določeni finančni instrumenti (npr. komercialni zapisi, delnice, blagajniški zapisi itd.) so standardizirani do te mere, da se z njimi lahko trguje tudi na finančnem trgu.

  Finančni STP-ji

  Standardizirane terminske pogodbe za finančne instrumente, kot so delniški indeksi, tuje valute in obveznice.

 • G

  Glavnica

  Znesek, ki ga dolžnik dolguje upniku; praviloma se vračilu glavnice prištejejo tudi obresti.

  Graf HLC

  “Vrsta grafa, ki prikazuje najvišjo, najnižjo in ceno ob zaprtju za vsako obdobje na grafu. ”

  Graf OHLC

  “Vrsta grafa, ki prikazuje najvišjo, najnižjo in ceni ob zaprtju in odprtju za vsako obdobje na grafu. ”

 • H

  Hedge skladi

  Značilnost hedge skladov je, da se ukvarjajo predvsem z načini investiranja (špekulacije o padanju trga, short sales, uporaba derivativov…), ki se jih ostali splošni skladi ne poslužujejo. So tipični predstavniki alternativne skupine investicij, kamor sodijo tudi skladi tveganega kapitala in upravljani terminski skladi. Beseda “hedge” v borznem žargonu pomeni “nekaj zavarovati”, vendar hedge skladi vseeno niso skladi, ki bi vlagatelje zavarovali pred tveganji.

 • I

  Indeks relativne moči (RSI)

  Grafični indikator, ki primerja hitrost instrumentovih nedavnih dvigov in padcev vrednosti in jim pripiše indeks od 0 do 100. RSI je lahko uporaben za ugotavljanje stopnje preprodanosti ali prekupljenosti, divergenc in splošnega tržnega okolja (medvedje ali bikovsko).

  Indeksi

  Indeksi omogočajo primerjavo rasti podskladov z rastjo trga, kamor te skladi svoja sredstva vlagajo. Najstarejši in najbolj znan indeks je ameriški indeks Dow Jones.

  Indeksni sklad

  Investicijski sklad, ki karseda natančno posnema gibanje izbranega borznega indeksa. Cilj takšnega sklada ni izboljšati rezultate primerljivega indeksa, temveč se mu najbolj približati.

  Inflacija

  Rast splošne ravni cen.

  Institucionalni investitorji

  Veliki investitorji, pri katerih se zbira večja količina kapitala; to so npr. zavarovalnice, pokojninski skladi, družbe za kapitalske naložbe, ipd.

  Instrument

  Trgovalni simbol, ki ima denarno vrednost. To je lahko valutni križ na Forexu, ali pa delniška točka za CFD-je ali delnice.

  Investicijska banka

  Finančna institucija, ustanovljena z namenom, da posreduje pri prodaji novoizdanih dolžniških ali lastniških vrednostnih papirjev podjetij ter pomaga podjetju pri pridobivanju sredstev za dolgoročno financiranje.

  Investicijska družba

  Zaprt investicijski sklad, kateri izda omejen obseg delnic in katerega delnice se ne morejo unovčiti s prodajo nazaj skladu, temveč le s prodajo na trgu vrednostnih papirjev.

  Investicijski kupon

  Vrednostni papir, ki se glasi na eno ali več enot, na katere je razdeljen vzajemni sklad. Po naši zakonodaji se investicijski kupon glasi na ime in ni prenosljiv.

  Investicijski sklad

  Finančni posrednik, ki upravlja z bolj ali manj dolgoročnimi prihranki varčevalcev in zbira sredstva predvsem s prodajo investicijskih kuponov oz. delnic.

  Investicijsko svetovanje

  Dejavnost oddelkov oz. služb organiziranih v posameznih bankah in v borzno-posredniških družbah, ki se ukvarjajo s svetovanjem investitorjem glede njihovih naložb v različne premoženjske oblike.

  Investitor

  Oseba, ki svoja sredstva dolgoročno investira (nalaga) v vrednostne papirje ali v druge kapitalske naložbe.

  Izdaja

  Predstavlja vse nove vrednostne papirje določene vrste, ki jih ekonomski subjekt izda v določenem trenutku in jih v določenem časovnem obdobju želi prodati na finančnem trgu.

  Izdajatelj vrednostnega papirja

  Pravna oseba (pretežno delniška družba) ali javnopravna institucija, ki izda vrednostne papirje. Izdajatelj je lahko država, javni zavod (PTT, železnice), občine, banke, podjetja …

  Izpostavljenost

  Podvrženost tveganju, povezanim z nihanjem cen.

  Izstopni stroški

  Stroški, ki jih zaračuna družba za upravljanje vlagatelju ob prodaji enot vrednosti premoženja.

  Izvedeni instrumenti

  Izvedeni instrumenti so instrumenti, ki so izvedeni iz drugih vrednostnih papirjev. Na primer, CFD-ji so izvedeni iz delnic.

  Izvršilna cena

  Cena instrumenta, določena v opciji. Ta cena, skupaj z drugimi dejavniki, kot so trajanje opcije in volatilnost trga, vpliva na ceno za opcijo.

 • K

  Kapitalski dobiček

  Dobiček, ki se realizira ob prodaji določenega vrednostnega papirja, ko je prodajni tečaj višji od nakupnega.

  KDD – Klirinško depotna družba

  Družba, ki kot prva in edina ustanova v Sloveniji združuje posle zbirne hrambe vrednostnih papirjev, ugotavljanja in izpolnjevanja obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji ter vodenja centralnega registra imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji.

  Knjigovodska vrednost delnice (book value)

  Vrednost delnice, ki se izračuna iz podatkov iz bilance stanja delniške družbe kot razmerje med lastniškim kapitalom in številom izdanih delnic delniške družbe.

  Kotacija

  Pomeni sklep borze o sprejemu novega vrednostnega papirja v trgovanje in v uradno borzno tečajnico

  Kratkoročni vrednostni papirji

  To so vrednostni papirji, za katere se uporablja tudi izraz vrednostni papirji denarnega trga. Zanje je značilen kratek rok dospelosti od 1-12 mesecev.

  Kreditna sposobnost

  Sposobnost in pripravljenost vračanja najetih kreditov in plačevanja pripadajočih obresti.

  Kreditno tveganje

  Tveganje nesposobnosti vračila ali nepopolnega vračila dospelih kreditnih zneskov in obresti s strani dolžnika.

  Kritje

  Količina premoženja, ki je zahtevano za nadziranje vlagateljske pozicije, izražena kot delež trenutne vrednosti te pozicije. Ko trgujete s kritjem, morate na račun položiti le majhen del vrednosti instrumenta, v katerega vlagate. Na primer, če trgujete s surovino, za katero je zahtevano 5-odstotno kritje, je lahko vrednost pozicije glede na vaš vložek večja za 20-krat.

  Krovni sklad

  Oblikovanje krovnih skladov omogoča odlog ugotavljanja davčne obveznosti. Vlagatelj ob prenašanju sredstev med podskladi istega krovnega sklada družbe ne bo obdavčen, četudi bo pri prenosu ustvaril kapitalski dobiček (obdavčeni bodo stroški, povezani s prenosi). Davčna obveznost za kapitalski dobiček bo nastopila šele v trenutku prodaje investicijskih kuponov (ob izplačilu na osebni račun) ali v trenutku prenosa sredstev v podsklad drugega krovnega sklada.

  Kupon

  Oznaka za sestavni del vrednostnega papirja, ki nosi označbo donosa za posamezno izplačilo bodisi obresti bodisi dividend.

  Kupovanje na dolgo

  Pri trgovanju na Forexu pomeni dolga pozicija kupovanje trgovane valute v valutnem križu. Na primer, če zavzamete dolgo pozicijo na instrumentu USDJPY, ste kupovali USD s prodajo JPY. Za vrednostne papirje pomeni dolga pozicija kupovanje vrednostnega papirja, kratka pa prodajanje, ne da bi ga v resnici imeli v lasti.

 • L

  Lastniški kapital

  Predstavlja neto aktivo podjetja. Denar ali druga sredstva, ki jih v podjetje ob ustanovitvi trajno naložijo lastniki, preneseni dobički ter dodatna povečanja kapitala (z izdajo delnic ali s povečanjem lastniških deležev).

  Likvidnost naložb

  Lastnost, ki opisuje, kako hitro je moč določeno naložbo spremeniti v denar brez večje izgube vrednosti.

  Lot

  Enota za trgovanje z vrednostnimi papirji. Na ljubljanski borzi je to ponavadi ena delnica (oz. njen najmanjši apoen). Velikost lota je pri vrednostnih papirjih precej odvisna od vrednosti samih vrednostnih papirjev in od kupne moči investitorjev v določenem gospodarstvu.

  Lot

  Mera, uporabljena pri trgovanju s STP-ji za določanje velikosti pogodbe, ki ustreza fiksni količini sredstva, s katerim se trguje.

 • M

  M&A (mergers & acquisitions)

  Izraz, ki označuje proces združitve in prevzemov podjetij. Ponavadi gre pri združitvi podjetij za prijateljsko navezo med podjetji z namenom skupnega upravljanja podjetij. Pri prevzemih podjetij pa gre tudi lahko za sovražne prevzeme, kjer se izvede nakup večine delnic podjetja, ki je predmet prevzema.

  MACD (Konvergenca/divergenca drsečih sredin)

  Grafični indikator trenda, ki prikazuje razmerje med dvema drsečima sredinama (običajno 26-dnevno in 12-dnevno). Poleg tega je izrisana tudi črta 9-dnevnega povprečja črte MACD kot kontrolna ali signalna črta. MACD črta in signalna črta lahko nakazujeta priložnosti za nakup ali prodajo.

  Medvedji trg

  Trg, kjer obstaja trend padanja tečajev.

  Močnejše šifriranje

  Vaš varnostni ključ za vstop v platformo TradePort lahko zaščitite z uporabo močnejšega šifriranja, vendar pa mora to vaš operacijski sistem podpirati. To lahko preverite tako, da odprete program Internet Explorer in izberite Help (Pomoč), About Internet Explorer (O programu Internet Explorer). Če je vrednost pri kategoriji Cipher Strength (Dolžina ključa) 128-bit, lahko vključite možnost močnega šifriranja v programu TradePort, preden ustvarite vaš varnostni ključ.

  Modul

  Funkcionalna komponenta TradePorta, na primer moduli trgovanje, cene ali račun. Moduli so dostopni v meniju TradePorta.

 • N

  Nakupna cena

  “Cena, po kateri lahko določen instrument prodate. Pri trgovanju na valutnem trgu gre za ceno, pri kateri lahko prodate trgovano valuto (prva v valutnem križu) z nakupom valute cenitve. Na primer, če prodate 100.000 EURUSD, prodajate 100.000 evrov z ameriškimi dolarji. ”

  Nakupna opcija

  Izveden vrednostni papir, s katerim se izdajatelj zaveže, da bo znotraj v pogodbi določenega obdobja in po vnaprej določeni ceni lastniku opcije prodal predmet opcijske pogodbe.

  Naložbena politika

  Struktura razpršitve naložb med različne finančne instrumente, odvisno od časa naložbe in nagnjenosti k tveganju.

  Naročilo

  Tržno naročilo za nakup ali prodajo določenega instrumenta.

  Naročilo Limit

  Naročila Limit za nakup so postavljena pod trenutno tržno ceno, za prodajo pa nad trenutno tržno ceno. Če je nakupna cena za prodajna naročila ali prodajna cena za nakupna naročila dosežena ali presežena v zadostni meri, bo naročilo izvršeno takoj, ko je mogoče, po najboljši mogoči tržni ceni.

  Naročilo Stop

  Naročila Stop za nakup so oddana za ceno nad trenutno tržno ceno, za prodajo pa pod trenutno tržno ceno. Če je nakupna cena za prodajna naročila ali prodajna cena za nakupna naročila dosežena, bo naročilo izvršeno, takoj ko bo mogoče, po najboljši tržni ceni.

  Naročilo Stop z limitom

  Gre za različico naročila Stop pri trgovanju s standardiziranimi terminskimi pogodbami. Poleg cene, ki sproži naročilo Stop, lahko določite še ceno, prek katere se posel ne sme izvršiti. Tako je določen razpon cene, pri kateri se lahko posel izvrši.

  Naročilo Stop, če nakupni

  Naročila Stop, če nakupni se običajno uporabljajo za nakup instrumenta v dvigajočem trgu. Če je tržni nakupni tečaj enak ali ugodnejši, kot je določeno v naročilu, se bo naročilo izvršilo. Na primer, če bi prodali GBPUSD pri 1,4280 in vložili naročilo Stop, če nakupni pri 1,4330, bi se pozicija zaprla (kupili bi GBPUSD), če bi nakupni tečaj dosegel ali presegel 1,4330. Uporabo naročil Stop, če nakupni, priporočamo le za nakup pozicij na Forexu. Pri uporabi naročil Stop, če nakupni za prodajo pozicij na Forexu se lahko v primeru neobičajnih tržnih dogodkov, ko se razpon med nakupnim in prodajnim za kratek čas močno poveča, zgodi, da se pozicija zapre prezgodaj.

  Naročilo Stop, če prodajni

  Naročila Stop, če prodajni se običajno uporabljajo za prodajo instrumenta v padajočem trgu. Če je tržni prodajni tečaj enak ali ugodnejši, kot je določeno v naročilu, se bo naročilo izvršilo. Na primer, če bi kupili USDJPY pri 132,00 in vložili naročilo Stop, če prodajni pri 131,50, bi se pozicija zaprla (prodali bi USDJPY), če bi prodajni tečaj dosegel ali presegel 131,50. Uporabo naročil Stop, če prodajni, priporočamo le za prodajo pozicij na Forexu. Pri uporabi naročil Stop, če prodajni za nakup pozicij na Forexu se lahko v primeru neobičajnih tržnih dogodkov, ko se razpon med nakupnim in prodajnim za kratek čas močno poveča, zgodi, da se pozicija zapre prezgodaj.

  NASDAQ

  The National Association of Securities Dealers Automated Quotation system; računalniški sistem državnega združenja ameriških borznih posrednikov, ki omogoča trgovanje predvsem z vrednostnimi papirji, ki ne kotirajo na borzah.

  Navadne delnice

  Delnica, ki prinaša pravico do odločanja v delniški družbi, preostanka dobička in preostanka likvidacijske mase, potem ko so poplačani vsi ostali upniki in prednostni delničarji.

  Neaktivno naročilo

  Naročilo, ki bo aktivirano le, če je izvršeno primarno naročilo.

  Neposredni tržni dostop

  Neposredna udeležba v knjigi naročil borze. Knjiga naročil vsebuje naročila za nakup in prodajo vrednostnih papirjev in se uporablja za določitev trenutnih tržnih nakupnih in prodajnih tečajev.

  Neto izpostavljenost

  Neto izpostavljenost je vsota nominalne vrednosti vaših trenutnih pozicij, pretvorjenih v osnovno valuto vašega računa. Za Forex je to skupna vrednost vseh pozicij na Forexu, pretvorjenih v osnovno valuto vašega računa.

  Neto pozicije

  Seznam seštetih tržnih pozicij. Na primer, če imate poziciji 50.000 AUDUSD in 30.000 AUDUSD, bi bilo neto seštevek 80.000 AUDUSD.

  Neto prosta sredstva

  Neto prosta sredstva so vaša neto sredstva za kritje, katerim je odšteto zahtevano kritje za vaše odprte pozicije. Ta znesek imate na voljo za vlaganje.

  Neto sredstva za kritje

  Vaša skupna sredstva, od katerih je odštet del vrednosti delnic v vaši lasti. To je količina sredstev, ki je na voljo za kritje vaših pozicij. Samo določen delež delnic je lahko uporabljen za kritje.

  Nove delnice

  Dodatne delnice, ki jih podjetje izda za povečanje delniškega kapitala. Stari delničarji imajo ponavadi prednostno pravico do nakupa delnic novih izdaj, ki so običajno izenačene s starimi delnicami.

 • O

  Obresti

  Cena denarja, ki jo mora posojilojemalec plačati posojilodajalcu za kapital, posojen v obliki denarja.

  Obrestna mera

  Cena kredita oz. cena, ki jo mora kreditojemalec plačati za uporabo prihrankov nekoga drugega. Izražena je v odstotkih od vrednosti kredita.

  Obvestilo o neustreznem kritju

  Če ste presegli dovoljeno kritje, boste prejeli obvestilo o neustreznem kritju, ki od vas zahteva, da ali zaprete oziroma zmanjšate vaše pozicije ali nakažete na račun več sredstev. Najkasneje pri uporabi kritja nad 150% sistem avtomatsko zapre vse pozicije s katerimi se trguje s pomočjo kritja, v primerih izredne tržne volatilnosti pa se to izjemoma lahko zgodi tudi prej.

  Obveznica

  Zadolžnica v obliki dolgoročnega dolžniškega vrednostnega papirja, običajno izdanega v serijah, s katero se izdajatelj zaveže odplačati glavnico in obresti na določene prihodnje datume.

  Opcija

  Pravica, a ne obveza, za nakup (nakupna opcija) ali prodajo (prodajna opcija) določene količine instrumenta po določeni ceni (izvršilna cena) v določenem časovnem obdobju.

  Oscilator

  Generični indikator tehnične analize, ki se giblje v določenem cenovnem razponu.

 • P

  Pip

  Najmanjši premik v kotaciji valutnega križa. Za EURUSD je premik kotacije za en pip iz 0,9541 do 0,9542.

  Plošča

  Moduli v TradePortu so lahko prikazani kot plošče, kar pomeni, da so lahko vidni na štiri različne načine: prosto lebdeče, skrite, umeščene ob straneh posamezno ali ena na drugi, pri čemer med moduli izbiramo z zavihkoma. Vsi moduli so lahko prikazani plošče, le del modulov pa je lahko umeščen v sredinski prostor pogleda.

  Podsklad

  Podsklad, ki ga upravlja družba za upravljanje premoženja. Sredstva podsklada se zbirajo z javno prodajo enot premoženja ali točk, zbrana sredstva pa upravitelji v imenu vlagateljev sklada investirajo v skladu z naložbeno politiko sklada, ki je zapisana v prospektu. Lastnik investicijskih kuponov lahko te kadarkoli proda nazaj podskladu in tako izstopi iz sklada.

  Pogled

  Delovni prostor v TradePortu je razdeljen v več prilagodljivih pogledov, ki vam omogočajo, da si organizirate informacije in tako najbolj izkoristite prostor, ki vam je na voljo. Prek pogledov lahko hitro dostopate do različnih postavitev modulov z uporabo zavihkov na vrhu okna.

  Pogojna naročila

  Tržna naročila, ki so povezana ali kot kombinacije If Done (če storjeno), ki povezujejo tržna naročila tako, da je podrejeno naročilo oddano le, če se izvrši primarno ali kot kombinacije OCO (prvi prekliče drugega), kjer izvršitev enega naročila pomeni preklic drugega. Trosmerna povezana naročila so pogojna tržna naročila, kjer sta dve podrejeni naročili oddani, če se izvrši prvo naročilo. Dve podrejeni naročili sta med seboj povezani kot naročili OCO, kar vam omogoča, da si oblikujete strukturo naročil tako za primer, če je šel trg v pravo smer in želite vnovčiti dobiček ali za nasproten primer, ko želite ustaviti izgubo.

  Pokojninski sklad

  Naložbeni sklad, v katerem se praviloma varčuje več let in kamor se zbirajo sredstva varčevalcev za zagotovitev sredstev za pokojnino oz. dodatek k pokojnini. Pokojninski sklad je lahko oblikovan kot vzajemni sklad ali kot pokojninska družba.

  Portfelj

  Finančno premoženje, predvsem v različnih vrednostnih papirjih, ki jih imata v lasti posameznik ali podjetje. Pri oblikovanju portfelja se z razpršenostjo naložb v različne vrednostne papirje skuša čim bolj zmanjšati tveganje. Portfelj lahko investitor upravlja sam, pogosto pa upravljanje zaupa posebnim finančnim svetovalcem – upravljalcem portfelja.

  Posel po promptnem tečaju

  Takojšen posel po aktualni trgovalni ceni.

  Posel prek pulta (OTC)

  Neposreden posel med dvema strankama brez uporabe borze.

  Povzetek klienta

  Skupni trgovalni status in aktivnosti za vse vaše račune (če jih imate več). Če imate samo en račun, prikazuje Povzetek klienta enake podatke kot okno Povzetek računa.

  Povzetek računa

  Trgovalni status in aktivnosti za posamezen račun. Če imate več računov, je v povzetku računa prikazan skupen trgovalni status in aktivnosti vseh vaših računov.

  Pozicija

  Naložba v instrument. Na primer, če kupite USDJPY, odprete pozicijo USDJPY. Ko izvedete nasproten posel in prodate USDJPY, pozicijo zaprete.

  Požarni zid

  Naprava, ki se običajno uporablja za zaščito zasebnih mrež pred zlonamernimi posegi prek zunanjih internetnih povezav. Požarni zidovi ne dovolijo nekaterih vrst pretoka podatkov, kar lahko moti delovanje TradePorta.

  Preboji

  “Preboj se zgodi, ko cena doseže določeno raven. Na primer, če je izvršilna cena za naročilo Limit za nakup določena pri 100 in cena pade iz 105 na 95, se je zgodil preboj cene, zato bo omenjeno naročilo izvršeno takoj, ko bodo to omogočale tržne razmere. ”

  Prednostne delnice

  Delnica, ki običajno ne nosi pravice do odločanja v delniški družbi, njena dividenda pa je običajno nespremenljiva in izplačana pred dividendami navadnih delnic.

  Premija

  Razlika med nominalno vrednostjo vrednostnega papirja in njegovo višjo tečajno vrednostjo, izraženo običajno v odstotkih od nominalne vrednosti.

  Presihajoči sklad

  Sklad, ki ga oblikuje izdajatelj, ki je izdal obveznice, katerih glavnica dospe v celoti na isti dan (na dan dospetja). V njem postopno zbirajo sredstva za odplačilo dospelih obveznic.

  Prevzem

  Dejanje s katerim uspe posamezniku ali skupini prevzeti nadzor nad podjetjem. Je nakup takega deleža drugega podjetja – delnic z glasovalno pravico v določeni delniški družbi, ki omogoča nadzor vodenja te družbe.

  Primarni trg

  Finančni trg, kjer se trguje z novimi izdajami finančnih oblik.

  Prodaja na kratko

  Pri trgovanju na Forexu pomeni kratka pozicija prodajanje trgovane valute v valutnem križu. Na primer, če zavzamete kratko pozicijo na instrumentu USDJPY, ste kupili JPY in prodali USD. Za vrednostne papirje pomeni kratka pozicija prodajanje, ne da bi vrednostni papir v resnici imeli v lasti, dolga pozicija pa kupovanje vrednostnega papirja.

  Prodajna cena

  “Cena, po kateri lahko določen instrument kupite. Pri trgovanju na valutnem trgu gre za ceno, pri kateri lahko kupite trgovano valuto (prva v valutnem križu) s prodajo valute cenitve. Na primer, če kupite 100.000 EURUSD, kupujete 100.000 evrov z ameriškimi dolarji. ”

  Prodajna opcija

  Opcija za prodajo instrumenta po določeni nakupni ceni.

  Prosti trg

  Poseben segment trgovanja na Ljubljanski borzi, kjer so pogoji za sprejem manj zahtevni, kot za sprejem v kotacijo.

  Provizija

  Znesek, ki ga mora stranka plačati za izpolnitev naročenega posla. Provizije borznih posrednikov pri nas niso enotno določene, pač pa so odvisne od več dejavnikov.

  Provizija

  Stroški, povezani s tržnimi transakcijami.

  Proxy

  Naprava proxy deluje kot posrednik med uporabnikom in internetom. Običajno shranjujejo vsebino iz interneta, kar omogoča hitrejšo uporabo interneta ali filitriranje nevarnih vsebin.

  Prvi prekliče drugega (OCO)

  Kobinacija naročil OCO pomeni, da izvršitev enega, kar se zgodi, ko se uresniči tržni pogoj naročila, pomeni preklic drugega.

  PTR

  Stopnja obrata naložb vzajemnega sklada (Portfolio Turnover Rate). PTR je kazalec, ki meri aktivnost upravljanja premoženja vzajemnega sklada. Višji kot je odstotek, bolj je upravljanje premoženja aktivno, in večji so posledično transakcijski stroški, ki se plačujejo iz sredstev vzajemnega sklada.

 • R

  Razdelitev delnic

  Do razdelitve ene delnice na več delnic pride takrat, ko borzni tečaj neke delnice doseže tako visoko raven, da je zaradi tega z njo trgovanje oteženo.

  Razmerje cena/dobiček

  Razmerje med ceno in dobičkom na delnico.

  Razpon

  Razlika med nakupnim tečajem, po katerem lahko prodajate instrument, in prodajnim tečajem, po katerem ga lahko kupite.

  Razpršitev tveganja

  Razpršitev tveganja se doseže z razpršitvijo naložb med različne finančne instrumente, geografske regije in posamezne sektorje.

  Rezervno naročilo

  Naročilo, ki je povezano z aktivnim naročilom in ki ga lahko zamenjate namesto aktivnega z enim samim klikom.

 • S

  S & P

  Standard and Poor’s Corporation je ameriška agencija, ki ocenjuje kreditno tveganje obveznic in jih na podlagi tega ustrezno razvršča in označuje. S&P ima 8 stopenj, pri čemer je najbolj kakovostna obveznica označena z oznako AAA.

  Sekundarni trg

  Del finančnega trga, na katerem se trguje z že izdanimi vrednostnimi papirji; del sekundarnega trga je tudi borza vrednostnih papirjev.

  Skrbniška banka

  Banka, ki opravlja skrbništvo za vrednostne papirje. Najpomembnejša skrbniška storitev je izpolnjevanje obveznosti iz sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji oz. izročitev ali prejem vrednostnih papirjev na dan izpolnitve posla ter prejem ali plačilo kupnine.

  Skupna sredstva

  Denarna vrednost vašega računa, vključno z dobičkom in izgubo in trenutno tržno vrednostjo delnic, ki jih imate v lasti. (Skupna sredstva = denarna sredstva + znesek ob zaprtju + neknjiženi zneski + strošek zaprtja pozicij).

  Sredstva

  Skupna denarna vrednost vseh računov, kar vključuje dobičke, izgube in vrednostjo delnic.

  Standardizirana terminska pogodba (STP)

  Pogodba za sklenitev posla s fiksno količino surovine ali finančnega instrumenta na določen datum v prihodnosti.

  Statusna vrstica

  Območje na dnu TradePortovega delovnega prostora in na dnu večine modulov, kjer so prikazana sistemska sporočila in statusne informacije.

  Stohastični indikator

  Grafični indikator, ki primerja povprečno ceno instrumenta ob zaprtju in prejšnji cenovni razpon v določenem časovnem obdobju. Stohastični indikatorji so osnovani na ugotovitvi, da so zapiralne cene v obdobjih dvigovanja vrednosti običajno bližje najvišji ceni v nedavnem časovnem obdobju. Podobno so v obdobjih padanja vrednosti instrumenta cene ob zaprtju bližje najnižji ceni v nedavnem časovnem obdobju.

  Stopnja spremembe (ROC)

  Grafični indikator, ki prikazuje, koliko se je cena instrumenta spremenila v določenem časovnem obdobju. Stopnja spremembe prikazuje iste podatke kot momentum (vztrajnostni moment), vendar izraža rezultate kot točke ali kot odstotke, ne kot razmerje. Kot vztrajnostni moment je tudi stopnja spremembe lahko uporabna pri ugotavljanju trendov in njihovo stopnjo spremembe, na primer, da se dvigajoč trend krepi, ostaja stabilen ali slabi glede na indikacije o prekupljenosti in preprodanosti.

  Strošek zaprtja pozicije

  Za CFD-je in delnice je to strošek, ki je potreben za zaprtje pozicije. To je na primer minimalen strošek trgovanja (samo za naročila majhne vrednosti) ali provizije za delnice ali CFD-je, ki se ne trgujejo po cenah z razponom.

  Svečniki

  “Vrsta grafa, kjer tanka črta predstavlja razpon cenovnih nihanj v določenem obdobju. Ceni na začetku in koncu trgovanja v vsakem obdobju grafa sta prikazani kot debelejša črta, ki je rdeče barve, če je cena na koncu nižja od začetne cene, in zelena, če je bila višja. Veliko vlagateljev meni, da je ta graf najlažje brati.”

 • Š

  Špekulacije

  Ravnanje, ki je usmerjeno v pridobitev dobička na podlagi pričakovanih cenovnih razlik, posebej pri vrednostnih papirjih, devizah, nepremičninah, itd. Pri padajočih borznih tečajih špekulant kupuje vrednostne papirje v prepričanju, da bo tečaj v prihodnje narasel, in nasprotno. Špekulacija ne samo da poživlja borzno trgovanje, temveč hkrati tudi izboljšuje prometnost vrednostnih papirjev.

 • T

  Tečaj

  Tržna cena vrednostnega papirja, s katerim se trguje na borzi.

  Tečajna, tržna vrednost

  Vrednost nekega vrednostnega papirja, določena na osnovi borznega tečaja.

  Tečajnica

  Po koncu trgovanja se na borzi izdela tečajnica, ki je uradni dokument in ga borza dnevno objavlja na podlagi doseženih tečajev in prometa.

  Tehnična analiza

  Analiza preteklih cenovnih gibanj posameznega vrednostnega papirja z namenom odkrivanja zakonitosti tega gibanja.

  Temeljna analiza

  Analiza tržne podcenjenosti ali precenjenosti naložb v podjetja, ki temelji na “temeljnih” faktorjih vrednosti naložb (promet, dobiček, likvidnost…).

  TER

  Prikaz celotnih stroškov vzajemnega sklada (Total Expense Ratio). Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada se plačujejo iz sredstev vzajemnega sklada in ne neposredno iz sredstev vlagatelja. Vključujejo vse stroške poslovanja vzajemnega sklada, vključno s provizijo za upravljanje in provizijo za skrbniške storitve, razen transakcijskih stroškov in tem stroškom primerljivih stroškov.

  Terminski posel

  Naročilo za nakup instrumenta na valutnem trgu po določeni ceni na določen datum. Cena terminskega naročila je odvisna od volatilnosti trga in časovnega obdobja, kdaj bo do nakupa prišlo. Terminske pogodbe se pogosto uporabljajo za zaščito pred tveganji pri poslovanju na tujih trgih.

  Terminski posli

  Vrsta poslov, pri katerih sledi izpolnitev iz pogodbe v roku in pod pogoji, določenimi ob sklenitvi posla. Ena izmed vrst terminskih poslov so tudi posli z opcijami na vrednostne papirje.

  Trend

  Osnovna smer razvoja določenega pojava (npr. gibanja tečaja določenega vrednostnega papirja v nekem obdobju).

  Trg kapitala

  Del finančnega trga za dolgoročne finančne oblike, npr. dolgoročne kredite in lastniški kapital. Preko trga kapitala zbirajo podjetja večji del sredstev za dolgoročno financiranje svojih investicij.

  Trgovana valuta

  Prva valuta v valutnem križu. Druga valuta je valuta cenitve. Za valutni križ NZDUSD je tako NZD trgovana valuta, USD pa valuta cenitve.

  Tridelna povezana naročila

  Tri naročila, kjer dve podrejeni naročili postaneta aktivni le, če je izvršeno primarno naročilo. Podrejeni naročili sta med seboj povezani kot naročili OCO (Prvi prekliče drugega), kar omogoča določanje vrednosti za vnovčevanje dobičkov in za ustavljanje izgube.

  Tržna kapitalizacija

  Vrednost podjetja, ki se izračuna na ta način, da se pomnoži število izdanih delnic s trenutnim tečajem teh delnic na trgu.

  Tržno naročilo

  Naročila za nakup ali prodajo specifičnega instrumenta takoj, ko je mogoče po ceni, ki je na trgu dostopna.

  Tveganje

  Nezmožnost, da bi pravilno napovedali prihodnji tok dogodkov.

 • U

  Uporaba sredstev za kritje

  Odstotek vaših neto sredstev za kritje, ki jih uporabljate za kritje vaših pozicij.

  Upravljalec premoženja

  Strokovnjak, ki v skladu z naložbeno politiko sprejema naložbene odločitve z namenom oplemeniti premoženje vlagatelja.

  Upravljalska provizija

  Provizija, ki jo zaračuna upravljalec premoženja za svoje delovanje in delovanje vzajemnega sklada. Višina upravljalske provizije je odvisna od načina upravljanja sklada, v splošnem pa se za slovenske sklade giblje med pol in tremi odstotki.

  Ustavi izgubo

  Naročilo Stop, ki se bo izvršilo in s tem zaprlo pozicijo v primeru neugodnega tržnega gibanja. Ko se naročilo Stop izvrši, postane tržno naročilo in se izvrši takoj, ko je mogoče po najboljši mogoči tržni ceni. Pomembno: Tržna cena se lahko razlikuje od cene, ki ste jo določili za naročilo.

 • V

  Valuta cenitve

  Druga valuta v valutnem križu. Prva valuta je trgovana valuta. Za križ GBPUSD je trgovana valuta GBP, valuta cenitve pa USD.

  Valutni križ

  Instrument za trgovanje na valutnem trgu, na primer USDJPY.

  Valutno tveganje

  Tveganje zaradi valutnih nihanj, ki nastopi v trenutku, ko investitor kupi vrednostni papir ali pa opravi transakcijo s finančnim instrumentom, ki ni denominiran v valuti investitorjeve države.

  Velja do preklica (GTC)

  Naročila te vrste so veljavna, dokler niso ali preklicana ali izvršena, ko so tržni pogoji uresničeni.

  VEP (vrednost enote premoženja)

  Vrednost delnice oz. enote sklada, ki se izračuna ob koncu trgovalnega dne.

  Vnovčevanje dobičkov

  Zapiranje pozicije za vnovčevanje dobičkov. To se lahko izvede z naročilom Limit za zapiranje pozicije in samodejno vnovčevanje dobičkov, ko trg preseže določeno vrednost.

  Volatilnost

  Nihanje cen delnic v določenem obdobju.

  Vrednostni papir

  Listina, ki vsebuje določene premoženjske pravice, ki tako postanejo prenosljive. Na splošno ločimo stvarnopravne vrednostne papirje (skladiščnica, nakladnica, itd.), dolžniške vrednostne papirje (obveznice, čeki, menice) in lastniške (članske) vrednostne papirje (delnice). Poleg tega poznamo še mešane oblike vrednostnih papirjev (zamenljive obveznice, dividendne obveznice) in izvedene vrednostne papirje (opcije).

  Vrednostni papirji

  Naložbeni instrumenti, ki niso zavarovalne police ali fiksne anuitete, ki jih izdajajo vlade, korporacije ali druge organizacije. Običajno delnice ali obveznice.

  Vstopni stroški

  Stroški, ki jih družba za upravljanje zaračuna vlagatelju ob nakupu enot premoženja sklada.

  Vztrajnostni moment

  Študija, ki meri, koliko se je cena instrumenta spremenila v določenem časovnem obdobju (stopnja sprememba). Vztrajnostni moment je lahko uporaben pri ugotavljanju trendov in njihovo stopnjo spremembe, na primer, da se dvigajoč trend krepi, ostaja stabilen ali slabi glede na indikacije o prekupljenosti in preprodanosti. Vztrajnostni moment prikazuje iste podatke, kot stopnja spremembe (ROC), vendar podatke prikazuje kot razmerje, ne pa kot točke ali kot odstotek.

 • Z

  Zagotovljen stop

  Naročilo stop za CFD-je, katerega izvršitev ob primernih tržnih pogojih je zagotovljena. Če trgujete s CFD-ji brez zagotovljenega stop naročila, bo naročilo izvršeno le, če tržni pogoji to dovoljujejo.

  Zahtevano kritje

  Količina sredstev, ki je potrebna za vaše odprte pozicije. Na primer, če imate odprto pozicijo za 250,000 AUD, mora biti na računu vsaj 5 odstotkov te vrednosti, torej 12,500 AUD. Če zahtevano kritje preseže vaša neto sredstva za kritje, morate ali zapreti nekaj pozicij ali nakazati na račun več sredstev.

  Zapreti pozicijo

  Zapiranje investicije, tako da se izvede nasproten posel. Na primer, če ste kupili 100.000 USDJPY, morate prodati 100.000 USDJPY za zapiranje te pozicije.

  Zaščita (Hedging)

  Izraz za delno ali popolno zavarovanje pred sedanjimi ali prihodnjimi tečajnimi, obrestnimi in kombiniranimi finančnimi in drugimi tveganji. Gre za uporabo različnih instrumentov za dosego omenjenega cilja.

  Znesek ob zaprtju

  Skupen dobiček in izguba vseh pozicij.

Vir: ALTA DZU

Ne pozabite nas kontaktirati!

Za dodatna vprašanja o naših zavarovalniških produktih in ostalih storitvah nas pokličite na telefonsko številko:

01 564 44 20 ali 041 636 295
Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naš naslov e-pošte
info@prelc.com